Rekonstrukce rodinného domu, Lhota

2022 / studie / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

KONTEXT

Stavení se nachází na jihozápadním okraji obce a je součástí původní vesnické zástavby. Jižní štít navazuje na sousední rodinný dům, severní štít je volný, protože v tomto místě je uliční čára přerušena úzkou zahradou. Stavba je tvořena dvěma hmotami. Podél ulice je umístěna hlavní, obytná hmota s průjezdem. Kolmo k ní je umístěna nízká, hospodářská část s chlívy a sklady. Střecha obou částí je sedlová, podkroví je v obou případech neobytné. V zadní části dvora se nachází drobná obytná stavba s garáží, která obsahuje sklep, přízemí a druhé patro. Zahradní domek má plochou střechu a terasu v úrovni druhého patra. Zcela v zadní části zahrady leží soubor několika drobných hospodářských staveb s kotcem. Nejlepší technický stav vykazuje přízemí rodinného domu, které je celkově zastaralé, ale bez zjevných poruch nosných konstrukcí. Ve špatném technickém stavu je celý krov rodinného domu. Co se týče drobných staveb v zahradě, jejich problémem je zejména špatná kvalita provedení a nevhodná pozice v rámci pozemku.

KONCEPT

Požadavkem je vytvoření obytného prostoru, s malými prostorovými nároky, v soudobém standartu. Stávající rodinný dům je příliš velký, než aby byl celkově upraven pro obývání. Důvodem je zejména cena. V tomto případě platí, že buď upravíme přízemí, nebo podkroví. Zároveň platí, že střechu opravit musíme. Kombinace těchto a dalších faktorů vede k rozhodnutí koncentrovat síly do střechy, potažmo obytného podkroví. Z rodinného domu budou odstraněny původní krovy a stropy. Stavební úpravy v rámci přízemí musí být zcela minimální, vynucené úpravy budou provedeny pouze na hrubo. Jedná se zejména o bourání vnitřních dispozic a úpravy otvorů v dvorní fasádě. Funkce původní obytné části v přízemí není zcela definovaná, v budoucnu může jít o prostory určené k pronájmu, podnikání, drobné výroby atp. Do prostoru průjezdu je vloženo schodiště do podkroví. Nad uličním traktem bude nový trámový strop a sedlový krov. Nad dvorním traktem pouze plochá střecha lehké konstrukce. Nová bytová jednotka v podkroví má výměru zhruba 90 m2 a obsahuje hlavní obytnou místnost s kuchyní, krbem a sdruženým vikýřem, dále dva pokoje, u severního štítu, pracovní kout, koupelnu a zádveří s šatnou.

Část dvorního traktu bude vybourána, tak aby se otevřela a prosvětlila celá dvorní fasáda hlavní hmoty. V takto vzniklém rohu bude umístěna krytá zahradní terasa. Zahradní domek, zvaný „zřícenina“, může být ponechán, pokud bude odstraněno druhé podlaží, které stíní. Stejně tak může být v celém rozsahu odstraněn a vzniklá plocha zakomponována v rámci zahradních úprav. Trojice drobných staveb v zadní části pozemku by měla být odstraněna. Pozemek za domem je svažitý. Koncept zahradních úprav vychází z příčného zónování, přičemž jednotlivé zóny vytváří výškové stupně s různým charakterem a způsobem využití. Nejnižší úroveň navazuje na rodinný dům a plní funkci dvorku – pobytovou zahradu.