Roubenka v Orlických horách

2022 / studie

Kontext

Stará roubenka je umístěna zcela mimo zastavěné území obce. Je izolovaně umístěna na rozlehlé louce v nadmořské výšce 560 m. n. m. a je součástí CHKO Orlické hory. Lineární stavba kopíruje vrstevnici, s tím, že štíty mají zhruba severojižní orientaci. Západní, vstupní fasáda se otvírá do údolí, východní fasáda je z části zapuštěná do svahu. Chalupa je a bude určena pro rodinnou rekreaci.

Stavba obsahuje několik částí, které se liší funkční náplní a konstrukčním řešením. Pravděpodobně nejstarší část je umístěna uprostřed chalupy, jde o jádro z kamenného zdiva zaklenuté valenými klenbami s lunetami. V této části jsou patrné tři původní prostory – chodba a dvě síně. Z chodby se vstupuje do kamenného sklepa, který je k hlavní hmotě přisazený a zapuštěný pod úroveň svahu. Nejvíce signifikantní je roubená část umístěná na jižní straně chalupy. Uvnitř je světnice, rozdělena na dvě menší místnosti. Roubení, trámový strop a okenní výplně jsou původní, zbytek je mladší datace. Poslední část je hospodářská, je umístěna na severní straně chalupy a obsahuje stodolu, kam se vjíždí vraty ve štítu. Tato část je tvořena dřevěnými sloupy s vnějším obkladem z dřevěného šindele. Dnešní špatný technický stav a omezená prostorová využitelnost chalupy jsou výsledkem zejména dvou faktorů: vysoké stáří stavby a nesystematické stavební úpravy a zásahy.

Koncept

Cíle stavebních úprav jsou v zásadě dva. Zaprvé, zvýšení uživatelského komfortu a lůžkové kapacity rekreantů. Zadruhé, zvýšení estetické kvality roubenky při zachování jejího původního charakteru.

Pro dosažení prvního cíle jsou navrženy dispoziční úpravy v rámci vstupního podlaží a půdní vestavba. Přičemž platí zásada, že co je hodnotné nebo původní má být zachováno nebo obnoveno do původní podoby. Největší změny, v rámci přízemí, se odehrávají ve světnici, která je budována zcela znovu, starou technologií. Světnice, s novým schodištěm do podkroví a kachlovými kamny, tvoří hlavní obytný prostor a slouží pro setkávání. Další zásadní změna se týká podkroví, které má být z větší části obytné. Původní krov bude nahrazen novým, při dodržení původního konstrukčního principu, avšak se zvýšenou únosností. V podkroví budou pokoje a koupelna.

Pro dosažení druhého cíle je potřeba odstranit nepůvodní konstrukční prvky, zejména verandu, vnitřní příčky a některé části technické infrastruktury; jednoduše řečeno vyčistit. Stávající střešní krytina, krov, trámový strop nad světnicí a roubená část jsou technicky zastaralé a pro nové nároky nedostatečné.

Nové konstrukční prvky mají vycházet z místně užívaných prvků lidové architektury nebo na ně navazovat. Jako vzor pro vnější výraz chalupy může sloužit tzv. východosudetský dům, jehož charakteristické rysy jsou na chalupě patrné. To například znamená, že okapy střech budou mít námětky, štít bude nad roubenou částí opticky rozdělen podlomením (úzký pruh stříšky) a bude opláštěný dřevěným šindelem.

K chalupě budou připojeny dva nové, nepůvodní, elementy. Jednak kryté zápraží tvořené lehkou dřevěnou konstrukcí. A dále sdružený vikýř, který prosvětluje nové místnosti v podkroví. Vikýř je umístěn ve střední části střešní roviny a je co nejnižší, tak aby narušoval původní figuru stavení co nejméně.